Ôn tập Ngữ pháp Minnano Nihongo _ Bài 20

Phần 1: Giới thiệu về Thể Lịch sự và Thể Thông thường

 

Phần 2: Cách chia Động từ ở Thể Lịch sự và Thể Thông thường

 

Phần 3: Cách chia Tính từ ở Thể Lịch sự và Thể Thông thường

(HT&TL: Hiện tại & Tương lai; QK: quá khứ; KĐ: Khẳng định; PĐ: Phủ định)

 

Phần 4: Cách chia Danh từ ở Thể Lịch sự và Thể Thông thường

 

Phần 5: Cách chia một số mẫu ngữ pháp ở Thể Lịch sự và Thể Thông thường

 

Phần 6: Một số chú ý khi dùng Thể Thông thường

  • Chia thể  giống như chia thể 
  • Tính từ chỉ cần bỏ ですlà xong.
  • Tính từ và danh từ chia giống nhau.
  • Trong câu nghi vấn, chữ か sẽ được lược bỏ thay vào đó ta sẽ lên giọng ở cuối câu.
  • Trong câu khẳng định của Danh từ  và Tính từ  thì chữ だ ởcuối câu có thể được lược bỏ.
  • Các trợ từ có thể lược bỏ trong trường hợp ý nghĩa không thay đổi trong ngữ cảnh đó.
  • Trong mẫu câu 「Vている」chữ được lược bỏ thành 「Vてる」.
  • けどđược dùng trong thể thông thường, có ý nghĩa tương đương với .
  • うん=はい、ううん=いええ

Quay lại

Thông Tin Liên Quan